Medezeggenschapsraad

Zoals op elke basisschool in Nederland is ook bij ons een medezeggenschapsraad (MR) actief. Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. De MR vertegenwoordigt het standpunt van de ouders en het team en bestaat op onze school uit twee teamleden en twee ouderleden.

De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht betekent dat schooldirectie en schoolbestuur serieus moeten reageren op elk advies dat de MR geeft. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft, geldt dat wel. Schooldirectie en schoolbestuur kunnen bepaalde besluiten alleen nemen met instemming van de MR. Kortom: de MR is meepraten, meedenken en mee beslissen!

Onderwerpen waar MR en de directie over praten zijn bijvoorbeeld: verbeteringen in het onderwijs, de keuze van de lesmethode, tussenschoolse opvang en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

De ouders in de MR worden uit en door de ouders van de school gekozen, de personeelsleden uit en door het personeel. Iedereen die tot één van deze groepen behoort mag zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten dan vacatures zijn, organiseert de MR verkiezingen. Als er net zo veel of minder kandidaten dan vacante plaatsen zijn, zijn er geen verkiezingen nodig. De kandidaten worden dan beschouwd als gekozen.

De MR van de Willibrordusschool bestaat uit:
Chantal Kwarten en Manuela Aldenzee, namens de ouders.
Loes van Eckendonk en Sophie van Houts, namens het team.

Mocht u als ouder meer informatie willen ontvangen over de onderwerpen, besluiten en acties van de MR dan kunt u zich wenden tot één van de leden van de MR.

Werkplan MR 2019-2020